Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru 2019

Datganoli a Darparu Gwerth Cyhoeddus mewn Addysg

Dyddiad:12 Mehefin 2019
Lle: Gwesty Mercure, Caerdydd

Yfory byddwn yn dod â chyfres o arbenigwyr o’r DU at ei gilydd i drafod amryw o bynciau llosg sy’n ymwneud ag addysg, hyfforddiant a sgiliau. Byddwn yn trafod sut mae cydweithio i wneud gwahaniaeth cadarnhaol. Drwy glywed gan ystod eang o gyfraniadau, byddwn yn ysbrydoli’r mynychwyr i feddwl am gyfraniad eu sefydliadau eu hunain i'r agenda hwn.

Nid peth ariannol yn unig yw buddsoddi mewn colegau addysg bellach; mae’n gymdeithasol ei natur ac yn cyfrannu at les y cyhoedd yn ehangach. Ugain mlynedd ers datganoli, mae’r gynhadledd yn edrych ar gyfraniad sefydliadau addysg bellach a’u partneriaid ym maes gwelliannau cymdeithasol, datblygiad economaidd, a gwerth cyhoeddus.

Siaradwyr

Sgiliau a’r Newid Cyson yn Nhirlun y DU

Chris Jones, Prif Weithredwr, Grŵp City & Guilds

Cyfraniad addysg bellach i Gymru

Y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC

Card image cap
Adeiladu economi i bawb: colegau fel angorau

Neil McInroy, Prif Weithredwr, Y Ganolfan ar gyfer Strategaethau Economaidd Lleol

Card image cap
Gwerth lleol o ymagwedd fyd-eang at sgiliau

Jonathan Ledger, Arbenigwr Technegol ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol i Adran Masnach Ryngwladol Llywodraeth y DU (Addysg)

Card image cap
Bod yn Heriwr 159 Oed

Julie-Ann Haines, Prif Swyddog Cwsmeriaid, Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Card image cap
Beth wnawn ni nesa?

Dafydd Evans, Cadeirydd ColegauCymru

Gweithdai y Bore

Adroddiad ‘Gwerth Prentisiaethau i Gymru’ – y camau nesaf

Grŵp City & Guilds

Cymwysterau a wnaed yng Nghymru: cydbwyso’r pedwar prif beth

Cymwysterau Cymru

50 mlynedd o arloesi, partneriaethau a chynnydd – beth nesaf?

Y Brifysgol Agored Cymru

Creu tirlun y dyfodol ar gyfer dysgu ôl-16 yng Nghymru

Llywodraeth Cymru

Gweithdai y prynhawn

Cymwysterau Galwedigaethol – Gwnaed yng Nghymru, ar gyfer Cymru

CBAC

Cyfleoedd a heriau datblygu Sgiliau Dwyieithog Dysgwyr

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Potensial Addysg 4.0: “Chwyldroi” Addysg yng Nghymru

Jisc

Gweithgarwch Rhyngwladol: Gweithredu’r model cywir ar gyfer fy sefydliad

Adran Masnach Ryngwladol a Partneriaeth Sgiliau’r DU

DRAFT Agenda

8:30 - 9:15 Cofrestru, Arddangosfeydd a Lluniaeth
9:15 - 9:20 Croeso - Jennifer Jones, BBC
9:20 - 9:40 Chris Jones, Prif Weithredwr Grwp, City and Guilds
9:40 - 10:30 Pedair gwlad, pedwar arweinydd: Heriau Cyffredin, Gwahanol Ddulliau - Panel o Arweinwyr Addysg Bellach o’r Pedair Cenedl
10:30 - 10:55 Cyfraniad addysg bellach i Gymru - Y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC
10:55 - 11:10 Lluniaeth, Arddangosfeydd a Rhwydweithio
11:10 - 12:10 GWEITHDAI
12:10 - 12:55 Cinio
12:55 - 13:15 Pobl a lle: pwysigrwydd lle rydych chi’n byw ac addysgu - Neil McInroy, Prif Weithredwr, Y Ganolfan ar gyfer Strategaethau Economaidd Lleol (CLES)
13:15 - 13:30 Gwerth lleol o ymagwedd fyd-eang at sgiliau - Jonathan Ledger, Arbenigwr Technegol ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol i Adran Masnach Ryngwladol Llywodraeth y DU (Addysg)
13:30 - 14:30 GWEITHDAI
14:30 - 14:50 Lluniaeth, Arddangosfeydd a Rhwydweithio
14:50 - 15:10 Addasu i Newid, Gwersi ar gyfer yr 21ain Ganrif - Julie-Ann Haines, Prif Swyddog Cwsmeriaid, Cymdeithas Adeiladu'r Principality
15:10 - 15:25 Beth wnawn ni nesa? - Dafydd Evans, Cadeirydd ColegauCymru
15:25 - 15:30 Cloi - Jennifer Jones, BBC

Cyfleoedd Nawddi ac Arddangos

Rydym yn bwriadu cynnal ein cynhadledd flynyddol fis Mehefin ar thema “Datganoli a Darparu Gwerth Cyhoeddus mewn Addysg”. Hoffem roi cynnig ichi i gefnogi ein cynhadledd a bod yn bartner inni eleni.

Mae addysg ôl-orfodol yn golygu llawer iawn mwy na dim ond darparu sgiliau’n unig, ac felly y dylai pethau fod.  Mae sefydliadau addysg bellach yn sefydliadau ‘angori’ yn eu cymunedau. Nid darparu addysg, cyfleoedd i ddysgu a sgiliau yn unig y maent, ond creu gwaith o bwys, creu cyfleoedd i bobl ddatblygu’n gymdeithasol, a chyfrannu at gydlyniant cymunedol. 

Nid peth ariannol yn unig yw buddsoddi mewn addysg bellach; mae’n gymdeithasol ei natur ac yn cyfrannu at les y cyhoedd yn ehangach. Wrth i risgiau costau gael blaenoriaeth ar draul gwerth, bydd cynhadledd ColegauCymru 2019 yn edrych ar gyfraniad sefydliadau addysg bellach a’u partneriaid ym maes gwelliannau cymdeithasol, datblygiad economaidd, a gwerth cyhoeddus. Nid yw’r heriau hyn yn newydd, ond maent wedi dod yn gynyddol bwysig yn y blynyddoedd diwethaf. Ymunwch â ni i ystyried sut y gall addysg bellach helpu i fynd i’r afael â rhai o’r problemau mwyaf sy’n wynebu cymdeithas yn yr unfed ganrif ar hugain, a hynny yng Nghymru a’r tu hwnt.

Ein bwriad yw edrych ar enghreifftiau o'r pedair cenedl ynghyd â chlywed safbwyntiau rhyngwladol ar y diwrnod. Ymhlith cynulleidfa’r Gynhadledd bydd arweinwyr colegau, arweinwyr addysg yn ehangach, uwch swyddogion y llywodraeth, a gweithwyr proffesiynol ym maes polisi cyhoeddus. Bydd digon o gyfle i rwydweithio hefyd gydag arbenigwyr addysg a phobl eraill ddylanwadol o gymunedau ledled Cymru.

Pecynnau noddi

Aur
£3,000 +TAW
Cydnabyddiaeth logo ar lefel uchaf
Hysbyseb tudalen lawn yn y pecyn I gynrychiolwyr
Erthygl i’w gyhoeddi ar ein we
Gwybodaeth noddwr yn y daflen a roddir i gynrychiolwyr
Neges gan y noddwr i’w hanfon mewn e-bost marchnata
Cyflwyno gweithdy
Gofod arddangos
2 docyn cynrychiolwyr
Cydnabod y noddwr wrth agor a chloi’r gynhadledd
Copi o restr y cynrychiolwyr
Arddangos eich logo yn y graffeg digidol ym mhrif neuadd y gynhadledd ac yn yr ystafelloedd seminar
Arian
£1,500 +TAW
Hysbyseb hanner tudalen yn y pecyn I gynrychiolwyr
Gwybodaeth noddwr yn y daflen a roddir i gynrychiolwyr
Gofod arddangos
2 docyn cynrychiolwyr
Copi o restr y cynrychiolwyr
Arddangos eich logo yn y graffeg digidol ym mhrif neuadd y gynhadledd ac yn yr ystafelloedd seminar
Efydd
£400 +TAW
Gwybodaeth noddwr yn y daflen a roddir i gynrychiolwyr
Gofod arddangos
1 tocyn cynrychiolwyr
Arddangos eich logo yn y graffeg digidol ym mhrif neuadd y gynhadledd ac yn yr ystafelloedd seminar

Mae cyfleoedd noddi ac arddangos ar gael, gwelwch ein llyfryn am ragor o fanylion.

Noddwyr Cynhadledd

Other Events