Diwrnod Tîm Cymraeg Gwaith yn dwyn ffrwyth

26-09-18

Bu diwrnod pwysig yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd ar ddydd Mawrth y 18fed o Fedi lle ddaeth tiwtoriaid iaith y prosiect Cymraeg Gwaith Addysg Bellach ac Addysg Uwch at ei gilydd ar ddechrau tymor newydd y prosiect.

Dyma ail flwyddyn y prosiect Cymraeg Gwaith Addysg Bellach yn dilyn cyfnod peilota llwyddiannus y llynedd lle buddiodd 185 o staff mewn colegau o wersi a sesiynau Cymraeg dan ofal tiwtor iaith. Mae’r prosiect wedi ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy law'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol gyda thiwtor neu diwtoriaid iaith wedi lleoli ym mhob un o’r 11 Coleg Addysg Bellach ar draws Cymru.

Bwriad y diwrnod oedd trafod ac edrych ymlaen at y tymor newydd, ond yn bennaf rhoi cyfle i’r tiwtoriaid iaith a’r tîm Cymraeg Gwaith gyfarfod wyneb yn wyneb, wneud cysylltiadau newydd a thrafod sut mae’r prosiect yn gweithio yn eu sefydliadau hwy.

Rhaid diolch i Siwan Iorwerth a Dewi George o’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol am eu cyflwyniadau, a hefyd i Helen Humphries o Sgiliaith am ei chyflwyniad ac enghreifftiau o sut maen nhw’n cefnogi darlithwyr i ddefnyddio’r ddwy iaith yn y dosbarth.

Eleni, mae gan y sector Addysg Bellach darged i ddarparu 120 awr o Gymraeg ar gyfer 210 o staff er mwyn codi hyder ac yn benodol defnydd y Gymraeg a dwyieithrwydd yn y colegau. Yn ogystal â hyn, rydyn ni wedi gwneud hi’n amod fod 80% o’r staff yma yn staff academaidd felly’n ddarlithwyr neu’n aseswyr er mwyn sicrhau’r cynnydd mewn darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog o fewn y sector.

Os ydych chi’n gweithio mewn coleg yng Nghymru, manteisiwch ar y cyfle i fod yn rhan o’r prosiect yma drwy gysylltu gyda’r tîm adnoddau dynol neu’r Hyrwyddwr Dwyieithrwydd yn y coleg.

Am fanylion cyffredinol neu am fwy o wybodaeth am y cynllun cysylltwch gyda Nia Brodrick, cydlynydd prosiect yn gweithio ar ran ColegauCymru : cymraeggwaithAB@hotmail.com neu rhowch alwad i’r swyddfa ar 02920 522500