Ffyrc yn barod i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

18-10-18

Oeddech chi’n gwybod bod y Diwydiant Bwyd a Diod yn un o’r diwydiannau mwyaf yng Nghymru, ac yn cyflogi dros 170,000 o bobl yn uniongyrchol? Gyda gwerth amcangyfrifedig o £17.3 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn, ac yn chwarae un o’r rolau mwyaf wrth roi Cymru ‘ar y map’, mae’n ddiwydiant sydd â stori fawr i’w hadrodd. Pam felly mae’r genhedlaeth nesaf yn dewis peidio ag ymuno â’r chwyldro bwyd?

Nid bwyd yn unig yw’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, gan fod yna gyfleoedd lu ar gael i’r rhai sy’n barod i ystyried gyrfa yn un o’r diwydiannau mwyaf amlbwrpas, prysur ac arloesol yng Nghymru. O adwerthu i letygarwch, tyfu i weithgynhyrchu, nid oes terfyn i’r amrywiaeth o swyddi a chyfleoedd yn y diwydiant. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae’r system addysg uwch yng Nghymru wedi gallu cynnig nifer gynyddol o gyrsiau gradd mewn prifysgolion yng Nghymru sy’n cyd-fynd â’r sector. Mae myfyrwyr wedi cael y cyfle i astudio cyrsiau mewn pynciau o bwys fel Gwyddor Bwyd, Maethiad a Rheoli Cynhyrchu Bwyd er mwyn galluogi set o sgiliau cynyddol wrth symud i mewn i’r diwydiant. Mae’r Diwydiant Bwyd a Diod yn parhau i fod yn sector blaenoriaeth i Lywodraeth Cymru, yn ogystal â bod yn flaenoriaeth leol i Goleg Sir Benfro. Yn ddiweddar, mae Coleg Sir Benfro wedi bod yn un o’r sefydliadau addysg bellach cyntaf yng Nghymru i fynd i’r afael â’r bylchau mewn sgiliau yn y sector cynhyrchu bwyd, ac mae hefyd wedi cymryd camau i godi proffil gyrfaoedd o fewn y diwydiant bwyd a diod i ysgolion a’r genhedlaeth nesaf.

Ar hyn o bryd, mae Coleg Sir Benfro yn datblygu Prentisiaeth Diploma Lefel 3 City & Guilds mewn Gwaith Cynnal a Chadw Peirianneg mewn Bwyd a Diod. Cafodd y fframwaith newydd ei greu mewn ymgynghoriad â rhai o weithgynhyrchwyr bwyd a diod mwyaf y DU gan gynnwys Dairy Crest ac Unilever. Mae’r brentisiaeth dechnegol hon sy’n seiliedig ar STEM yn cynnig llwybr aml-sgiliau sy’n cynnwys; llwybr trydanol, weldio, awtomeiddio, rheoli prosesau a phynciau mecanyddol. Er mwyn sicrhau bod y gwaith o ddatblygu’r cymhwyster hwn yn addas at y diben, mae’r Coleg yn gweithio’n agos gyda phanel diwydiant lleol sy’n cynnwys rhai o’r diwydiannau bwyd a diod mwyaf yng Nghymru; Puffin Produce, Capestone Organic a First Milk.

Dywedodd Jane Sadler, Rheolwr Adnoddau Dynol Puffin Produce: “Rydyn ni’n falch iawn o gael bod yn rhan o’r gwaith o lunio’r cymhwyster newydd mewn Peirianneg Bwyd a Diod ar y cyd â Choleg Sir Benfro. Mae’n bwysig iawn bod y diwydiant bwyd yn ei gyfanrwydd yn parhau i gyflogi aelodau tîm medrus a brwdfrydig, a dim ond drwy siarad â’r genhedlaeth nesaf a’u helpu i ddeall y cyfleoedd enfawr sydd ar gael yn y Diwydiant Bwyd a Diod y bydd y diwydiant yn parhau i ffynnu.”

Ar gyfer Coleg Sir Benfro, megis dechrau yw dysgu seiliedig ar waith, wrth i’r Coleg edrych ar ddefnyddio’i arbenigedd ym maes peirianneg yn yr ystafell ddosbarth hefyd. Mae codi proffil y Diwydiant Bwyd a Diod fel llwybr gyrfaol ymysg Peirianwyr, Technegwyr Bwyd, Marchnatwyr Bwyd a Chogyddion Datblygu hefyd yn un o dargedau allweddol y Coleg. Yn ôl yr Academi Sgiliau ar gyfer Bwyd a Diod, nid oes gan lawer o bobl ifanc ddiddordeb mewn edrych ar y sector oherwydd canfyddiad negyddol o’r gwaith gradd isel sydd ar gael. Fodd bynnag, nid yw’r canfyddiad hwn yn gynrychioliadol o’r diwydiant cyfan. Mae’r diwydiant yn gweiddi am bobl ifanc, disglair sydd â diddordeb mawr mewn bwyd a diod ac sy’n awyddus i ennill eu cymwysterau mewn TGAU Technoleg Bwyd (neu debyg) i mewn i yrfa. Bydd cymhwyster Gwyddoniaeth Bwyd/Maetheg newydd CBAC sy’n cael ei ddatblygu gan Goleg Sir Benfro yn caniatáu i’r bobl ifanc disglair hyn wneud hynny. Bydd y cymhwyster, sydd wedi’i ddatblygu gan Goleg Sir Benfro, yn gweithio law yn llaw â gweithwyr proffesiynol y sector fel Dr Elizabeth Lewis o Nutrasteward, ar gael i astudio ar Lefel 3 o fis Medi 2019.

Gyda Brexit ar y gorwel, mae angen i bob un ohonom hyrwyddo’r sector. Os ydym am fwynhau cynnyrch Cymreig o safon, yna mae angen i ni hyrwyddo’r sector i bobl ifanc fel diwydiant arloesol sy’n cynnig gyrfaoedd proffesiynol a chynaliadwy … a rhwydi gwallt am ddim! Gyda’r symudiad cynyddol ymhlith defnyddwyr i brynu’n lleol, a chyda’r gallu i olrhain yn ffactor allweddol wrth gyflenwi bwyd ledled y DU, mae angen i bob un ohonom hyrwyddo ein diwydiant bwyd a diod yng Nghymru. Os ydym am barhau i fwynhau cynnyrch Cymreig o safon am genedlaethau i ddod yna mae angen i ni hyrwyddo’r cyfleoedd gyrfaol sydd ar gael o fewn y diwydiant, yn ogystal â harneisio a datblygu set sgiliau ein pobl ifanc er mwyn parhau i arloesi a thyfu’r sector.

Rhannwch eich straeon coleg gan ddefnyddio'r hashtag #CaruEinColegau rhwng 15 - 19 Hydref i gymryd rhan!

Beth yw Caru Ein Colegau?