Cynhadledd Gofal Plant dwyieithog

Croesawodd Nic Buttle (Coleg Caerdydd a’r Fro), Menai Evans (Coleg Cymraeg Cenedlaethol) a Nia Brodrick (ColegauCymru – Cymraeg Gwaith) ddysgwyr a thiwtoriaid y sector Gofal Plant i Goleg Caerdydd a’r Fro heddiw ar gyfer Cynhadledd Gofal Plant dwyieithog.

 

Nod y diwrnod oedd cynnal digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael o fewn y sectorau Addysg Bellach, Addysg Uwch â’r byd gwaith. Roedd y diwrnod yn berthnasol ar gyfer pobl gydag unrhyw lefel o sgiliau Cymraeg, ac yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio gofal o lefel dau i’r rhai sy’n astudio ar gyfer Gradd Sylfaen.

 

Dechreuodd y diwrnod gyda chlipiau fideo o ddysgwyr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn trafod eu profiadau o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Yna croesawyd Gwenno o Fenter Caerdydd, wnaeth drafod gwaith y fenter, gan gynnwys Tafwyl, grwpiau Bwrlwm a chyfleoedd i wirfoddoli a gweithio.

 

Diolch i’r Mudiad Meithrin, Catrin o Cymraeg i Blant, Beca James – Cyngor Caerdydd a Jên Dafis Mercher y Wawr am gynnal sesiynau diddorol a buddiol yn ystod y diwrnod, gyda phob grŵp yn cael blas yn eu tro.

 

Dywedodd Jên “Mae ymroddiad a brwdfrydedd y myfyrwyr yn ystod y diwrnod wedi bod yn ysgogiad cadarnhaol” gyda Beca yn ychwanegu “ro’ ni’n hapus i gael y cyfle i rannu gwybodaeth gyda darpar ofalwyr plant am iaith a lleferydd”.

 

Dros ginio, cawsom ein diddanu gan adloniant ysgafn y myfyrwyr cerddoriaeth a wnaeth chwarae casgliad o ganeuon Cymraeg a gan artistiaid o Gymru. Cafodd y myfyrwyr eu hysbrydoli wrth glywed hanes Karla Quadara, sy’n wreiddiol o Awstralia ond wedi mynd ati i ddysgu Cymraeg ar wefan Say Something in Welsh. Mae Karla bellach yn defnyddio ei sgiliau Cymraeg yn ei gwaith bob dydd ac yn gymdeithasol. Nododd Karla pa mor gefnogol mae’r gymuned cyfrwng Cymraeg wedi bod wrth iddi ddysgu, ond pwysleisiodd pa mor bwysig yw rhoi cyfleoedd i ddysgwyr newydd ymarfer eu Cymraeg yn hytrach na newid i’r Saesneg.

 

Roedd y diwrnod yn llwyddiant, gyda dros gant yn mynychu. Yn ogystal â myfyrwyr Gofal Plant Coleg Caerdydd a’r Fro, estynnwyd y gwahoddiad i staff Gofal y sector Addysg Bellach sy’n dysgu ar y cynllun Cymraeg Gwaith ar hyn o bryd. Roedd effaith y diwrnod yn amlwg yn syth, gyda myfyrwyr yn mynd at Karla yn nodi’r bwriad o ddysgu Cymraeg a staff y Coleg yn dod i holi am gyngor ar sut i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg dan y prosiect Cymraeg Gwaith.