Adroddiad yn Pwysleisio'r Cyfle i Gyflawni Potensial Bagloriaeth Cymru

Mae ColegauCymru yn croesawu'r canfyddiadau a amlinellwyd yn adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (PPIA) ar yr ymchwiliad i Fagloriaeth Cymru. Rhannodd colegau lawer o bryderon y Pwyllgor ac maent yn ddiolchgar am yr ymchwiliad ac am y cyfle i gyfrannu tystiolaeth ysgrifenedig a llafar i'r Pwyllgor. Mae argymhellion heddiw yn gam ymlaen wrth fynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n gysylltiedig â'r cymhwyster.

Mae ColegauCymru wedi bod yn gefnogol o fanteision Bagloriaeth Cymru, yn enwedig o ran y gallu i ehangu sgiliau’r dysgwyr ar gyfer dysgu, cyflogaeth a bywyd yn y dyfodol. Fodd bynnag, mae'r ffordd y rhoddir cyhoeddusrwydd i'r cymhwyster yn cael effaith niweidiol ar ei werth gwirioneddol.

Rydym yn cytuno bod angen i sicrhau gwerth y Fagloriaeth Cymru i ddysgwyr, rhieni a gweithwyr addysg broffesiynol. Hefyd yn allweddol yw ymgysylltiad pellach â chyflogwyr a phrifysgolion yng Nghymru a thu hwnt, er mwyn pwysleisio gwerth y sgiliau a enillir o astudio Bagloriaeth Cymru. Yn yr un modd, mae argymhelliad y Pwyllgor ynghylch yr angen i ystyried iechyd meddwl a lles dysgwyr yn hanfodol wrth i ni geisio creu amgylchedd dysgu cadarnhaol i bobl ifanc.

Mae angen eglurder ar bolisi mabwysiadu cyffredinol Llywodraeth Cymru ar gyfer pob ysgol a choleg. Mae'r canfyddiadau hyn yn rhoi cyfle i ysgolion a cholegau fabwysiadu dull mwy cyson o addysgu’r Fagloriaeth Cymru. Wrth i ni ddechrau diwygio'r cwricwlwm ymhellach yng Nghymru, mae mynd i'r afael ag argymhellion yr adroddiad yn allweddol i wireddu potensial Bagloriaeth Cymru, a sicrhau bod dysgwyr yn parhau i lwyddo a chyflawni. Edrychwn ymlaen at gefnogi Llywodraeth Cymru ar y daith i sicrhau bod system addysg ôl-16 Cymru o’r radd flaenaf