Lansio Comisiwn Annibynnol Newydd ar Coleg y Dyfodol

Lansiwyd comisiwn annibynnol newydd heddiw i osod gweledigaeth newydd ar gyfer colegau yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Bydd y Comisiwn Annibynnol ar Goleg y Dyfodol yn cael ei gadeirio gan Syr Ian Diamond - a arweiniodd yr adolygiad penodol a llwyddodd i ailwampio cyllid addysg uwch Cymru a chyflwyno grantiau cynhaliaeth i dalu costau myfyrwyr amser llawn a rhan-amser.

Mae'r comisiwn hefyd yn cynnwys enwau amlwg o ddiwydiant, addysg, y cyfryngau a mudiad yr undebau llafur, yn ogystal ag arbenigwyr cenedlaethol a rhyngwladol o bedwar cenedl y DU.

Pwrpas y Comisiwn

Mae sifftiau seismig yn digwydd ledled y DU - o newid demograffig, i chwyldro technolegol, o ofynion newidiol y farchnad lafur, i agweddau esblygol a disgwyliadau unigolion.

Os ydym am ateb yr heriau hyn, yna mae gan golegau rôl hanfodol i'w chwarae. Mi fydd rôl y comisiwn yn gweithio gyda phartneriaid i ateb y cwestiwn - sut beth yw coleg y dyfodol?

Cefnogir y Comisiwn Annibynnol ar Goleg y Dyfodol gan sefydliadau allweddol ar draws y sector AB a sgiliau, gan gynnwys AoC, Colleges Scotland, ColegauCymru, y colegau yng Ngogledd Iwerddon, City & Guilds, yr Ymddiriedolaeth Addysg Bellach ar gyfer Arweinyddiaeth (FETL), Jisc, NCFE, NOCN a Pearson.

Bydd y Comisiwn yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn a chaiff ei gefnogi gan banel arbenigol a fydd hefyd yn bwydo i mewn i'r broses. Bydd y Comisiwn yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau bord gron a gweithdai gydag ystod eang o randdeiliaid ledled y DU drwy gydol y flwyddyn a bydd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus. Bydd y Comisiwn yn cynhyrchu adroddiad terfynol gydag argymhellion clir i'w cyhoeddi yng Ngwanwyn 2020.

Dywedodd Syr Ian Diamond, Cadeirydd y Comisiwn Annibynnol a Chadeirydd Coleg Caeredin: “Mae colegau yn rhan ganolog o'n systemau addysg ledled y DU. Ond gyda chymaint o heriau yn ein hwynebu, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol - o newidiadau mewn technoleg, dyheadau, swyddi a hinsawdd - mae'n rhaid i golegau gymryd lle mwy canolog mewn polisi cyhoeddus, gan eu bod yn hanfodol bwysig i bobl a chymunedau.

“Mae'r Comisiwn Annibynnol yn dod â thîm anhygoel o arbenigwyr ynghyd i ofyn y cwestiynau sylfaenol am rôl a lle colegau ym mhob cwr o'r DU. Byddwn yn cyflwyno argymhellion clir, wrth inni geisio sicrhau bod colegau yn gallu chwarae'r rôl hanfodol y mae'n rhaid iddynt ei chwarae - fel bod pobl yn cael y cyfleoedd iawn i ddod ymlaen mewn bywyd, na chaiff unrhyw gymuned ei gadael ar ôl, a bod llywodraethau yn mae'r DU yn gallu bodloni heriau'r dyfodol. ”

Ategodd David Jones OBE, Prif Weithredwr, Coleg Cambria: "Rwy'n falch iawn o fod yn rhan o'r Comisiwn. Gan adeiladu ar yr hyn sydd eisoes ar y gweill, gall colegau fod yr ateb i fynd i'r afael â chymaint o'r sgiliau a'r heriau ehangach sydd ar fin wynebu y DU. Mae wir angen i'r sector fanteisio ar y cyfle hwn ". 

I grynhoi, dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr, ColegauCymru: “Er gwaethaf yr amgylcheddau polisi a gwleidyddol gwahanol iawn ar draws pedair cenedl y DU, mae nifer o’r heriau yn rhai rydym yn eu rhannu - ac mae'n rhaid i golegau fod wrth wraidd ein heriau ar y cyd. Dyna pam ei bod yn wych gweld ystod mor drawiadol o arbenigwyr a sefydliadau yn dod ynghyd i rannu arfer gorau a datblygu gweledigaeth gadarnhaol ar gyfer colegau ar draws y pedair gwlad.”

Nodiadau:

Cefnogir y Comisiwn gan banel arbenigol, sy'n cael ei gadeirio gan Amanda Melton, Pennaeth a Phrif Weithredwr, Coleg Nelson a Colne, ynghyd ag Audrey Cumberford, Pennaeth a Phrif Weithredwr, Coleg Caeredin; Stephen Evans, Prif Weithredwr, Sefydliad Dysgu a Gwaith; Paul Feldman, Prif Weithredwr, Jisc; Kathleen Henehan, Ymchwilydd a Dadansoddwr Polisi, Resolution Foundation; David Jones OBE DL, Prif Weithredwr Coleg Cambria; Marie-Thérèse McGivern, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Metropolitan Belfast; ac Anja Meierkord, Economegydd y Farchnad Lafur, OECD (Cyfarwyddiaeth Cyflogaeth, Llafur a Materion Cymdeithasol).

DIWEDD