Cyfleoedd Dramor

Mae ColegauCymru yn arwain ar gyfleoedd datblygu i ddysgwyr a staff, a hynny drwy gyllid Erasmus+. Mae Erasmus+ yn cynnig cyfleoedd cyffrous i bobl astudio, gweithio, gwirfoddoli, addysgu a hyfforddi dramor yn Ewrop.

Mae ColegauCymru yn cynrychioli’r colegau ar Grŵp Cynghori Gwledydd Erasmus+ a Grŵp Ymgynghorol y Sector. Asiantaeth Genedlaethol y DU dros Erasmus+ sy’n cydlynu cyfarfodydd y ddau grŵp, a’r rheini’n cael eu cynnal ddwywaith y flwyddyn.

Dyma Sian Holleran, Cydlynydd Rhyngwladol Colegau Cymru, yn sôn am ddiben lleoliadau gwaith dramor:

Mae ColegauCymru’n cyflwyno ceisiadau gan gonsortia am gyllid Erasmus+ er mwyn i ddysgwyr allu cymryd rhan mewn lleoliadau gwaith yn Ewrop am bythefnos neu dair wythnos. Mae’r lleoliadau gwaith hyn yn cyd-fynd â chymwysterau’r dysgwyr yng Nghymru, ac yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc sy’n gallu gweddnewid eu bywydau, a hwythau o bosibl erioed wedi ystyried cyfleoedd gwaith y tu allan i Gymru.

Dysgwyr a staff yn sôn am fanteision lleoliadau gwaith yn Ewrop

Papur briffio: Datblygu Sgiliau Galwedigaethol trwy Erasmus+ (Gorffennaf 2016)

Mae colegau Cymru yn cydnabod bod arferion da a syniadau newydd i’w cael mewn mannau eraill, ac mae’r colegau’n mynd ati’n barhaol i edrych ar ddulliau a syniadau newydd ac i sefydlu partneriaethau newydd gyda cholegau tebyg yn Ewrop.

Bydd ColegauCymru’n cyflwyno ceisiadau gan gonsortia am gyllid Erasmus+ er mwyn i ddarlithwyr, arweinwyr a staff cymorth addysg bellach o bob rhan o Gymru gymryd rhan mewn cyfleoedd datblygu proffesiynol parhaus dramor. Ar yr ymweliadau hyn, bydd ColegauCymru yn casglu tystiolaeth, syniadau ac arferion da o dramor er mwyn cyflwyno gwelliannau ar lefel strategol i strwythurau addysg a hyfforddiant galwedigaethol Cymru.

Ers 2014, mae cynrychiolwyr o ColegauCymru, colegau addysg bellach, Estyn a Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhan o ymweliadau datblygu proffesiynol parhaus Erasmus+ ColegauCymru, gan edrych ar y themâu a’r blaenoriaethau hyn:

  • 2014 – Gwella llythrennedd a rhifedd a thorri’r llinyn cyswllt rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol (Helsinki, Y Ffindir)
  • 2015 – Arloesi mewn addysg a hyfforddiant galwedigaethol a chefnogi busnesau bach a chanolig eu maint (Gwlad y Basg, Sbaen)
  • 2016 – Amlieithrwydd a gweithio’n agosach gyda chyflogwyr drwy ddatblygu sgiliau sy’n ymateb i anghenion y gweithlu (Catalonia, Sbaen)
  • 2017 – Sgiliau lefel uwch mewn lleoliadau addysg bellach (Sonderborg, Denmarc)
  • 2018 – Rhyngwladoli mewn addysg a hyfforddiant galwedigaethol (Helsinki, Y Ffindir)