Gwerthu Cymru i'r Byd

Gwlad ddwyieithog yw Cymru, ac iddi olygfeydd bendigedig a dinasoedd bywiog, a’r cyfan o fewn ychydig oriau i Lundain a Manceinion. Bydd pobl gyfeillgar Cymru, ei diwylliant unigryw a’i chostau byw cymharol isel yn denu nifer o fyfyrwyr rhyngwladol i astudio yn ei phrifysgolion a’i cholegau.

Mae’r sector colegau yng Nghymru yn un sy’n perfformio’n dda, ac mae nifer o golegau’n cynnig ystod eang o gymwysterau a chyrsiau i fyfyrwyr rhyngwladol, gan gynnwys:

  • Safon uwch a’r Bagloriaeth Rhyngwladol (astudiaethau academaidd yn arwain i’r brifysgol)
  • Cyrsiau iaith Saesneg (IELTS, Cambridge English Language, cyrsiau wedi’u hachredu gan y British Council)
  • BTEC, dysgu seiliedig ar waith a chymwysterau technegol
  • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) a Diploma Cenedlaethol Uwch (HND)
  • Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol
  • Graddau (wedi’u dyfarnu gan golegau neu mewn partneriaeth â phrifysgol)

Astudiaethau Proffesiynol yng Nghymru

Mae sector addysg bellach Cymru yn falch o’r ansawdd mae’n ei gynnig. O ganlyniad, bydd nifer o weithwyr addysg proffesiynol yn ymweld â Chymru i ddysgu o’n harferion da mewn nifer o feysydd blaenoriaeth, fel addysgu a dysgu, sicrhau ansawdd, entrepreneuriaeth a phrentisiaethau.

Bydd ColegauCymru’n trefnu rhai o’r ymweliadau hyn yn uniongyrchol drwy ei rwydwaith o bartneriaid rhyngwladol, gan ddefnyddio cyllid Erasmus+. Bydd ymweliadau eraill yn cael eu trefnu mewn partneriaeth â’r British Council, a bydd y rhain yn canolbwyntio ar bolisïau addysg a hyfforddiant galwedigaethol mewn meysydd penodol a gaiff eu dewis gan lywodraethau tramor.

Dolenni i dudalennau rhyngwladol colegau Cymru