Cymraeg mewn Addysg Bellach

Heddiw bu Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru yn rhan o sesiwn drafod ‘Mewn Undod mae Nerth’ ar faes yr Eisteddfod. Trafodaeth wedi’i drefnu gan y Comisiynydd gyda arweinwyr sefydliadau mwyaf blaenllaw Cymru ar sut i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg oedd hi. Cafodd y drafodaeth ei Chadeirio gan Betsan Powys ac roedd yn gyfle i drafod yn gyhoeddus y cydweithio hyd yma a fwy dwys sydd angen er mwyn cyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr. Ynghyd â ColegauCymru yn ymuno yn y drafodaeth oedd Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r Mudiad Meithrin.

“Mewn arolwg blynyddol i Ystadegau Cymru, nododd 68% o bobl ifanc rhwng 12-15 eu bod yn gallu siarad Cymraeg yn 2018.”

Gyda’r ystadegyn yma mewn meddwl, dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr wedi’r digwyddiad “ dyma canran sylweddol o bobl ifanc – ac fydd nifer o’r rhain os nad pawb yn dod yn ddysgwyr mewn colegau addysg bellach. Wrth wraidd ein bwriad yw gallu ateb galw ieithyddol pob un o’r dysgwyr, i gynnig cyfleoedd astudio yn Gymraeg ac yn ddwyieithog ac i rhoi’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn colegau ledled Cymru. Mae ein dysgwyr ni yn gynulleidfa allweddol i gyrhaeddiad miliwn o siaradwyr Cymraeg heb os.”

Ein blaenoriaethau ni fel sector yw

  • Hyrwyddo cyfleoedd dwyieithog a chyfrwng Cymraeg o fewn y sector addysg bellach
  • Parhau i ddatblygu ac ehangu ar y cyfleoedd sydd ar gael i’n bobl ifanc astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ynghyd a datblygu eu sgiliau Cymraeg
  • Sicrhau ein bod yn gallu darparu cyfleoedd dwyieithog i ddarpar ddysgwyr y sector yn y blynyddoedd sydd i ddod.

Bydd yn hanfodol i ni barhau’r cyd-weithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i annog myfyrwyr ysgol nid yn unig i barhau gyda’u hastudiaethau Addysg Uwch trwy gyfrwng y Gymraeg, ond i wneud y dewis Cymraeg os ydynt yn dewis astudio mewn Coleg Addysg Bellach neu’n dechrau ar brentisiaeth.

Cam pwysig o gyrraedd y miliwn o siaradwyr yw adnabod y bylchau mewn staff sy’n medru’r Gymraeg. Rydym eisoes weithgar yn y maes yma drwy’r Prosiect Cymraeg Gwaith. Mae ColegauCymru yn arwain ar y Prosiect Cymraeg Gwaith yn y sector addysg bellach dan arweiniad y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol gyda nawdd Llywodraeth Cymru.

Gyda rôl newydd ColegauCymru yn ehangu i gynnwys cyfrifoldeb am brentisiaethau mewn colegau, rydym yn frwdfrydig i annog parhad ieithyddol yn ogystal â sicrhau bod cyfle i barhau datblygu sgiliau Cymraeg a dwyieithog. Rydym yn falch o allu weithio nawr ar ehangu’r cynllun Cymraeg Gwaith i fewn i faes dysgu yn y gweithle a phrentisiaethau.

Wrth i’r nifer o ddarlithwyr sy’n defnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith bob dydd ehangu, bydd arbenigedd mentrau fel Sgiliaith ar Fethodoleg Dysgu Ddwyieithog yn fwyfwy pwysig wrth sicrhau bod ein staff yn meddu ar y sgiliau cywir.

Rydym hefyd yn croesawi grantiau newydd y Coleg Cymraeg megis Grant Datblygu ôl-16 wrth annog cynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector.

Mae yna flwyddyn cyffrous o’n blaenau ac rydym yn edrych ‘mlaen mewn partneriaeth at adrodd nôl ar y llwyddiannau yn Eisteddfod Tregaron flwyddyn nesaf.